Last Minute Flower Power Contest Regulations

Regulamin konkursu
„Last Minute Flower Power Contest”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Last Minute Flower Power Contest ” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym w związku z nadchodzącym festiwalem UNSOUND KRAKÓW FESTIVAL 2017 odbywającym się w Krakowie w dniach od 8 do 15 października 2017 roku, a także warunki jego przeprowadzenia. Konkurs ma na celu promowanie festiwalu wśród obecnych i przyszłych jego uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-511), na ul. Rakowickiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000297651, REGON: 1206259220, a także Metropolis® Design Hotel Sp. z o.o. SKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000416339, NIP: 6772368105, prowadząca Hotel INX Design**** w Krakowie (zwani dalej wspólnie „Organizatorami”). W imieniu Organizatorów prawidłową koordynację przeprowadzenia Konkursu zapewnia wyznaczona osoba.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich potencjalnych uczestników Konkursu, który organizowany jest na profilu festiwalu Unsound Kraków 2017 na stronie internetowej www.facebook.com
 4. Organizatorzy traktowani są jako przyrzekający nagrodę w świetle art. 919 i następnych kodeksu cywilnego.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU.

Konkurs organizowany jest w dniach od 15 do 24 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie w dniu 27 września 2017 roku.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym regulaminem (dalej zwany „Uczestnikiem”).
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego pod adres: [email protected] zawierającego:
  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • telefon i/lub adres mailowy Uczestnika,
  • oryginalną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, które znajduje się na profilu festiwalu Unsound Kraków 2017,
  • oświadczenie: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i w zakresie związanym z uczestnictwem w Konkursie oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu, z którym się zapoznałem/am”.
 4. Każdy z Uczestników może przekazać nie więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy. W przypadku wysłania większej ilości formularzy przez tego samego Uczestnika, pod uwagę będzie brany jedynie pierwszy prawidłowo wypełniony formularz.

§ 4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORÓW.

 1. Organizatorzy mają prawo weryfikować zgłoszenia do Konkursu i usuwać te, które nie spełniają warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu. To samo dotyczy zgłoszeń, które stoją w sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu lub naruszają prawa osób trzecich.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, również w czasie trwania Konkursu. Informacje o zmianie istotnych założeń Konkursu będą publikowane w serwisie internetowym www.facebook.com na profilu festiwalu Unsound Kraków 2017.
 3. W przypadku wątpliwości co do zgodności zgłoszenia Uczestnika z postanowieniami regulaminu, Organizatorzy mogą wstrzymać udział Uczestnika w Konkursie do czasu ich wyjaśnienia. To samo dotyczy wydania Nagrody.

§ 5 NAGRODA. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY.

 1. Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest dwuosobowy karnet na festiwal Unsound oraz tygodniowy pobyt w Hotelu INX Design**** na ul. Starowiślnej 91 w Krakowie w pokoju classic ze śniadaniem (od 8 do 15.10.2017) dla dwóch osób (dalej zwana „Nagrodą”). Wartość Nagrody wynosi 2 445,00 zł brutto (940,00 zł brutto za karnety i 1505,00 zł brutto za nocleg).
 2. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizatorzy powołują czteroosobową komisję konkursową.
 3. Komisja oceni według własnego uznania wszystkie nadesłane prawidłowo wypełnione formularze zgłoszeniowe, uwzględniając przy tym walory językowe i oryginalność udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Komisja przyzna Nagrodę Uczestnikowi będącemu autorem najlepszej odpowiedzi w jej opinii. Od decyzji komisji nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
 5. Laureat Nagrody zostanie powiadomiony na podany w zgłoszeniu adres mailowy lub telefonicznie. Informacja o imieniu i nazwisku zwycięzcy Konkursu zostanie upubliczniona na wydarzeniu Festiwalu Unsound Kraków 2017 na portalu www.facebook.com. W przypadku, gdy laureat odmówi przyjęcia Nagrody lub nie będzie spełniał warunków wskazanych w regulaminie albo nawiązanie kontaktu z laureatem nie powiedzie się, Nagroda zostanie przekazana osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
 6. Laureat po otrzymaniu informacji o wygraniu Konkursu powinien niezwłocznie podać imię i nazwisko osoby towarzyszącej, dla której zostanie przekazany drugi karnet oraz zaproszenie do pobytu w hotelu.
 7. Nagroda zostanie wydana laureatowi osobiście w siedzibie biura festiwalowego w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (wejście od Szczepańskiej 2) lub zostanie mu wysłana pocztą na podany przez niego adres.
 8. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę rzeczową lub równowartość w pieniądzu. Uczestnik nie może przenieść Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 9. Odpowiedzialność za zapłatę podatku dochodowego od Nagrody ponoszą Organizatorzy. Do zapłaty podatku stosuje się przepisy ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032)).

§ 6 REKLAMACJE.

 1. Wszelkie skargi, uwagi i reklamacje można składać najpóźniej w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu na adres mailowy: [email protected]
 2. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 3. Organizator rozpoznaje prawidłowo złożone reklamacje w terminie 5 dni roboczych.
 4. Warunkiem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej. Roszczenia Uczestnika nieuwzględnione lub nierozpatrzone w ramach procedury reklamacyjnej mogą być dochodzone na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
 2. Organizatorzy będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz ich zmianą lub utratą.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu albo weryfikacji Uczestnika lub prawa do Nagrody (tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i/lub numeru telefonu) może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub odmowy wydania Nagrody.
 4. Organizatorzy są administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W czasie trwania Konkursu niniejszy regulamin dostępny jest na profilu festiwalu Unsound Kraków 2017 na stronie internetowej www.facebook.com. Regulamin znajduje się także do wglądu Uczestników w biurze festiwalowym Unsound Kraków 2017.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na profilu festiwalu Unsound Kraków 2017 na stronie internetowej www.facebook.com, wraz z publikacją zwycięzcy Konkursu.
 3. Niniejszy regulamin jest zgodny z Zasadami Facebooka oraz załącznikiem Wskazówki dotyczące promocji. Serwis www.facebook.com nie jest odpowiedzialny względem Uczestników za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis www.facebook.com ani nie jest z nim związany.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2017 roku.