Regulations

Regulamin festiwalu
pod nazwą
UNSOUND KRAKÓW FESTIVAL 2018
THE 16TH EDITION „PRESENCE”
Kraków, 7 – 14 października 2018 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Niniejszy regulamin normuje generalne zasady i warunki uczestnictwa w festiwalu UNSOUND KRAKÓW FESTIVAL 2018, THE 16TH EDITION „PRESENCE” takie jak wstęp na teren festiwalu i imprezy organizowane w jego ramach, sprzedaż biletów, zasady organizacyjne i porządkowe, prawa i obowiązki uczestników festiwalu oraz przepisy karne. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników imprezy w związku z nabyciem przez nich biletu wstępu.

Organizatorem festiwalu pod nazwą UNSOUND UNSOUND KRAKÓW FESTIVAL 2018, THE 16TH EDITION „PRESENCE” odbywającego się w Krakowie od 7 do 14 października 2018 roku jest Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-511), na ul. Rakowickiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000297651, posiadająca nr REGON: 1206259220. Organizator wykonuje swoje obowiązki za pośrednictwem wskazanych osób, które na terenie festiwalu posiadają odpowiednie identyfikatory.

Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprez odbywających się w ramach festiwalu niezależnie od tego, w jakim charakterze przebywają oni na terenie festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania koncertów i imprez towarzyszących jest obowiązana postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Regulamin został wydany na podstawie powszechnie obowiązującego w dacie festiwalu prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tekst ujednolicony z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160) i innych.
§ 2 WSTĘP NA TEREN FESTIWALU.
Na koncerty i inne wydarzenia towarzyszące organizowane w ramach festiwalu wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16. rok życia. Wszystkie te osoby obowiązane są mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, itp.). Pozostałe osoby na teren festiwalu mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku osób poniżej 16. roku życia jest dowolny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna). Osoby poniżej 16. roku życia wchodzą na teren festiwalu na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością ruchową bądź niewidomej (niedowidzącej), opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie za okazaniem odpowiedniej legitymacji. Prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w danym dniu festiwalu lub w trakcie danej imprezy.
Prawo wejścia na teren wydarzenia mają jedynie osoby z ważnym biletem wstępu na konkretną imprezę w ramach festiwalu albo osoby z ważnym karnetem tygodniowym lub weekendowym, a także osoby z akredytacjami wydanymi przez organizatora.
Organizator zastrzega, że osoby uprawnione zgodnie z powyższym do wejścia na teren festiwalu, mogą jednak nie zostać wpuszczone na wydarzenie z powodu spóźnienia, jeżeli miałoby to zakłócić przebieg imprezy.

Organizator odmówi wejścia na teren festiwalu:
osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje zagrażające zdrowiu lub życiu innych uczestników festiwalu,
osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a także osobie zachowującej się niezgodnie z niniejszym regulaminem,
osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie lub osobie, która odmówiła okazania biletu lub dokumentu tożsamości,
Organizator jest uprawniony do usunięcia z terenu festiwalu osób nań przebywających z powodów wskazanych w ust. 5 tego paragrafu.

§ 3 SPRZEDAŻ BILETÓW.
Bilet lub karnet przysługuje tylko jednej osobie.
Bilety na poszczególne wydarzenia są dostępne przez linki do Ticketmaster na stronach konkretnych wydarzeń oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej. W czasie trwania festiwalu istnieje możliwość zakupu biletu w biurze festiwalowym znajdującym się w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (wejście od Szczepańskiej 2), a w dniach koncertów również w miejscach, gdzie one się odbywają.
W przypadku karnetu tygodniowego lub weekendowego, powinien on zostać wymieniony na opaskę oraz festiwalowy ID w biurze festiwalowym znajdującym się w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (wejście od Szczepańskiej 2) przed wejściem na teren festiwalu. Tylko opaska i festiwalowy ID stanowią kompletny zestaw uprawniający do przebywania na terenie festiwalu. Opaska powinna być zapięta na nadgarstku w trakcie przebywania na terenie festiwalu. Organizator jest uprawniony do żądania od osoby posiadającej opaskę podania jego festiwalowego ID.
Na eventy specjalne w ramach festiwalu, warsztaty oraz pokazy filmowe obowiązuje bilet wstępu. Karnet tygodniowy lub weekendowy nie obejmuje wstępu na wymienione eventy specjalne.
Zakup karnetu lub biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, a także odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Nie dotyczy to konkursów organizowanych przez organizatora festiwalu.

Niewykorzystane bilety lub karnety nie podlegają zwrotowi.
§ 4 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE.
Zakazane jest wnoszenie na teren festiwalu:
broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków trujących i promieniotwórczych oraz płynów łatwopalnych,
innych przedmiotów, które organizator może uznać za powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa,
własnych napojów oraz artykułów spożywczych,
zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video (z wyłączeniem wnoszenia telefonów komórkowych do celów innych niż nagrywanie audio-video).
Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy festiwalu, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na festiwalu oraz dba o porządek podczas jego trwania.
Osoby znajdujące się na terenie festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Złamanie zakazów określonych w tym paragrafie oraz naruszenie innych zasad porządkowych, uprawnia organizatora do usunięcia osoby z terenu festiwalu bez prawa zwrotu ceny biletu lub karnetu.
Służby porządkowe organizatora, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia festiwalu; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Na terenie festiwalu zabronione są następujące zachowania:
podejmowanie działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy,
używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym,
spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia przez organizatora sprzedaży alkoholu w wyznaczonych do tego miejscach – spożywania alkoholu poza tymi miejscami,

zaśmiecania terenu i infrastruktury obiektów, w których odbywają się imprezy festiwalowe,
blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
prowadzenia na terenie festiwalu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, reklamowej, promocyjnej lub charytatywnej niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, na którą nie otrzymano zgody ze strony organizatora,
wstępu do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności,
rejestrowania koncertów odbywających się w ramach festiwalu na jakimkolwiek nośniku audio-video,
podejmowania działań niewymienionych powyżej, a zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW FESTIWALU.
Uczestnik festiwalu ma prawo do:
wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym regulaminem,
uzyskania informacji od organizatora, w tym o programie festiwalu, punktach gastronomicznych i sanitarnych,
do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania całości lub części imprezy w ramach festiwalu
z powodów niezależnych od niego, bez wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku anulowania całości lub części imprezy uczestnik może domagać się zwrotu odpowiednio całości lub części ceny uiszczonej za bilet wstępu lub karnet. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkodę przenoszącą jednostkową cenę biletu lub karnetu, która jest umieszczona na bilecie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie festiwalu (w line-up artystów)
z uzasadnionych przyczyn, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez prawa do rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza biletu lub karnetu. W przypadku zmiany daty w ciągu 48 h przed pierwotnym rozpoczęciem wydarzenia lub jeżeli przyczyna zmiany w programie leży po stronie organizatora, uczestnik może domagać się zwrotu ceny uiszczonej za bilet wstępu na imprezę. Posiadacz karnetu weekendowego lub tygodniowego nie może domagać się zwrotu ceny uiszczonej za karnet, o ile impreza odbyła się w czasie obowiązywania karnetu.

Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
Organizator informuje, że uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie festiwalu może przebywać w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas niektórych koncertów mogą być używane światła stroboskopowe. Uczestnicy festiwalu uczestniczą w nim na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są osoby chore na epilepsję, kobiety w ciąży i dzieci. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku oddziaływania głośnych dźwięków i świateł. Zaleca się korzystanie ze słuchawek wygłuszających dźwięk.
§ 6 REKLAMACJE.
Wszelkie skargi, uwagi i reklamacje można składać w terminie 7 dni od zakończenia festiwalu osobiście w biurze festiwalowym lub korespondencyjnie:
na adres mailowy: [email protected]
pocztą na adres: ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków
Organizator rozpoznaje prawidłowo złożone reklamacje w terminie 14 dni roboczych.

Warunkiem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej.
Naruszenie zasad porządkowych wskazanych w § 4 regulaminu, a także odmowa wstępu na teren festiwalu w przypadkach wskazanych w § 2 ust. 4-6, nie uprawniają do żądania zwrotu ceny uiszczonej za bilet lub karnet.

§ 7 PRZEPISY KARNE.
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności lub w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.
Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej festiwalu: www.unsound.pl oraz w biurze festiwalowym.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.