Przeglądasz stronę archiwalną

Powrót do strony głównej
←  Powrót

REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.     Niniejszy regulamin normuje generalne zasady i warunki uczestnictwa w festiwalu UNSOUND KRAKÓW FESTIVAL 20201, THE 19TH EDITION „dəəp authentic” (zwanego dalej Festiwalem) takie jak wstęp na teren wydarzeń Festiwalu i wydarzeń towarzyszących Festiwalowi, sprzedaż biletów, zasady organizacyjne i porządkowe, prawa i obowiązki uczestników Festiwalu. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób biorących udział w wydarzeniach, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników wydarzeń w związku z nabyciem przez nich biletu wstępu. 

2.     Organizatorem Festiwalu pod nazwą UNSOUND KRAKÓW FESTIVAL 2021, THE 19TH EDITION „dəəp authentic” odbywającego się w Krakowie od 13 do 17 października 2021 roku jest Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-511), na ul. Rakowickiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000297651, posiadająca nr REGON: 1206259220 (zwaną dalej Organizatorem). Organizator wykonuje swoje obowiązki za pośrednictwem wskazanych osób, które na terenie wydarzeń Festiwalu posiadają odpowiednie identyfikatory lub opaski. 

3.     Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników wydarzeń Festiwalu odbywających się w ramach Festiwalu niezależnie od tego, w jakim charakterze przebywają oni na terenie Festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie wydarzeń Festiwalu jest zobowiązana postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4.     Regulamin został wydany na podstawie powszechnie obowiązującego w czasie Festiwalu prawa.

 

§ 2 WSTĘP NA TEREN WYDARZEŃ FESTIWALU.

1.     Na koncerty i inne wydarzenia organizowane w ramach Festiwalu wstęp mają osoby, które ukończyły w dniu wydarzenia 16. rok życia. Wszystkie te osoby obowiązane są mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, itp.). Pozostałe osoby na teren wydarzeń Festiwalu mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku osób poniżej 16. roku życia jest dowolny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna). Osoby poniżej 16. roku życia wchodzą na teren wydarzeń Festiwalu na odpowiedzialność ich opiekuna prawnego.

2.     W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością ruchową bądź niewidomej (niedowidzącej), opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie za okazaniem odpowiedniej legitymacji. Prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w danym dniu Festiwalu lub w trakcie danego wydarzenia.

3.     Prawo wejścia na teren wydarzenia Festiwalu mają jedynie osoby z ważnym biletem wstępu na konkretne wydarzenie Festiwalu albo osoby z ważnym karnetem, a także osoby z akredytacjami wydanymi przez Organizatora.

4.     Organizator zastrzega, że osoby uprawnione do wejścia na teren wydarzeń Festiwalu, mogą jednak nie zostać wpuszczone na wydarzenie z powodu ich spóźnienia, jeżeli w ocenie Organizatora mogłoby to zakłócić jego przebieg.

5.     Organizator odmówi wstępu na wydarzenia Festiwalu:

a.   osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b.   osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje zagrażające zdrowiu lub życiu innych uczestników Festiwalu;

c.   osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a także osobie zachowującej się niezgodnie z niniejszym regulaminem;

d.   osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do uczestniczenia w wydarzeniu lub osobie, która odmówiła okazania biletu lub dokumentu tożsamości;

e.   osobie, której zachowanie może zakłócać przebieg wydarzenia;

f.    osobie naruszającej lub mogącej naruszać obowiązki określone w niniejszym regulaminie.

6.     Organizator jest uprawniony do usunięcia z terenu wydarzenia Festiwalu osób w nim uczestniczących z przyczyn w ust. 5 tego paragrafu.

7.     Decyzję o odmowie wstępu i usunięciu osoby z wydarzenia Festiwalu podejmuje według swojej oceny Organizator lub służby porządkowe.

8.     W przypadku odmowy wstępu lub usunięcia osoby z przyczyn wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu Organizator nie ma obowiązku zwrotu należności za karnet lub bilet wstępu.

9.     Osoba wchodząca na teren Wydarzenia zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionych przez Organizatora środków.

10.  Organizator zastrzega, że osoba wchodząca na teren wydarzenia zobowiązana jest do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych, takich jak nakaz noszenia maseczek i zachowania dystansu między uczestnikami wydarzenia.

11.  Organizator zastrzega, że zgodnie z wytycznymi GIS, prowadzi tracking danych uczestników wydarzenia, ma prawo do zbierania danych osobistych uczestników wydarzenia w tym informacji o ich stanie zdrowia w momencie wejścia na teren wydarzenia w celu udostępnienia ich służbom GIS oraz służbom porządkowym w przypadku zagrożenia epidemiologicznego.

 

§ 3 SPRZEDAŻ BILETÓW.

1.     Bilet na wydarzenie lub karnet przysługuje tylko jednej osobie.

2.     Bilety na poszczególne wydarzenia Festiwalu są dostępne przez linki do Going. na stronach poszczególnych wydarzeń oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej wskazanych w materiałach informacyjnych Festiwalu. W czasie trwania Festiwalu istnieje możliwość zakupu biletu w biurze festiwalowym znajdującym się w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (wejście od Szczepańskiej 2), a w dniach wydarzeń również w miejscach, gdzie one się odbywają bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia, z zastrzeżeniem przewidziana pula biletów w ramach wydarzenia zostanie wcześniej wyczerpana.

3.     W przypadku karnetu, powinien on zostać wymieniony na opaskę w biurze festiwalowym znajdującym się w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (wejście od Szczepańskiej 2) przed rozpoczęciem wydarzeń Festiwalu. Opaska powinna być zapięta na nadgarstku w trakcie przebywania na terenie wydarzeń Festiwalu. W przypadku uszkodzenia opaski uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić organizatorowi zaistniałą sytuację.

4.     Na wydarzenia specjalne odbywające się w ramach Festiwalu, warsztaty oraz pokazy filmowe obowiązuje bilet wstępu. Karnet nie obejmuje wstępu na wymienione wydarzenia specjalne.

5.     Zakup karnetu lub biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.     Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, a także odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Nie dotyczy to konkursów organizowanych przez Organizatora Festiwalu. 

7.     Niewykorzystane bilety lub karnety nie podlegają zwrotowi.

8.     Bilety podzielone będą na pule dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Wybierając bilet z tej puli dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oświadczasz, że w dniu wydarzenia będziesz w pełni zaszczepiony dwiema dawkami preparatów: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, lub jedną J&J i wyrażasz zgodę na dokonanie weryfikacji swojego stanu zdrowia w aplikacji rządowej ZASZCZEPIENI.

 

 

§ 4 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE.

1.     Zakazane jest wnoszenie na teren wydarzeń Festiwalu:

a.   broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,

b.   alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,

c.   materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków trujących i promieniotwórczych oraz płynów łatwopalnych,

d.   innych przedmiotów, które organizator może uznać za powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa,

e.   własnych napojów oraz artykułów spożywczych,

f.    zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

2.     Na terenie wydarzeń Festiwalu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz używania w trakcie ich trwania statywów, aparatów fotograficznych, kamer lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z obiektywami o ogniskowej powyżej 100 mm.

3.     Organizator może utrwalać przebieg wydarzeń Festiwalu, a w szczególności zachowania i wizerunki uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Festiwalu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, po czym są one niszczone.

4.     Organizator utrwala również przebieg wydarzeń Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu, Organizatora oraz Partnerów Festiwalu. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniach Festiwalu jako miejscach publicznych może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie bezterminowo rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora oraz Partnerów Festiwalu. Osoby uczestniczące w wydarzeniach Festiwalu wyrażają dorozumianą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

5.     Utrwalenie ani rozpowszechnienie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach Festiwalu nie wymaga ich zgody stosownie do art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujednolicony z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Osoba, której wizerunek został utrwalony lub rozpowszechniony, może zgłosić sprzeciw wysyłając e-mail na adres: [email protected]. W razie sprzeciwu osoby, której wizerunek utrwalono lub rozpowszechniono, Organizator może zaniechać utrwalania i rozpowszechniania tego wizerunku, chyba że jest to sprzeczne z uzasadniony interesem Organizatora lub Partnera Festiwalu. W razie dokonanego rozpowszechnienia wizerunku niezgodnie z przepisami, Organizator dopełni czynności potrzebnych do usunięcia wizerunku z miejsc, gdzie został on rozpowszechniony, przy czym osoba biorąca udział w wydarzeniach Festiwalu, której wizerunek został utrwalony lub rozpowszechniony przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na ochronę uzasadnionych interesów Organizatora lub Partnera Festiwalu lub uwarunkowań technicznych usunięcie wizerunku lub zaniechanie jego rozpowszechnianie może być niemożliwe, lub nastąpić dopiero po upływie znacznego czasu.

6.     Organizator dopełni czynności potrzebnych do zapewnia bezpieczeństwo osobom biorącym udział w wydarzeniach Festiwalu oraz dba o porządek podczas jego trwania.

7.     Osoby biorące udział w wydarzeniach Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych oraz Organizatora.

8.     Służby porządkowe Organizatora, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a.   sprawdzania uprawnień do przebywania na wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;

b.   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c.   ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

9.     Na terenie wydarzeń Festiwalu zabronione są następujące zachowania:

a.   podejmowanie działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu wydarzenia lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom wydarzenia,

b.   używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym;

c.   spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia przez organizatora sprzedaży alkoholu w wyznaczonych do tego miejscach – spożywania alkoholu poza tymi miejscami;

d.   zaśmiecania terenu i infrastruktury obiektów, w których odbywają się wydarzenia Festiwalu,

e.   blokowania przestrzeni w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych na teren wydarzeń Festiwalu,

f.    prowadzenia na terenie wydarzeń Festiwalu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, reklamowej, promocyjnej lub charytatywnej niezwiązanej z uczestnictwem w wydarzeniu, na którą nie Organizator nie wyraził zgody na piśmie;

g.   wstępu do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników Festiwalu;

h.   rejestrowania zapisu audio wideo przebiegu wydarzeń Festiwalu;,

i.    podejmowania działań niewymienionych powyżej, a zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW FESTIWALU.

1.     Uczestnik Festiwalu ma prawo do:

a.   wstępu i uczestniczenia w wydarzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym regulaminem;

b.   uzyskania informacji od Organizatora, w tym o programie wydarzeń Festiwalu, punktach gastronomicznych i sanitarnych;

c.   uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w wydarzeniu Festiwalu.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części wydarzeń w trakcie Festiwalu

z powodów niezależnych od niego, bez wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku odwołania całości lub części wydarzeń w trakcie Festiwalu uczestnik może domagać się zwrotu odpowiednio całości lub części ceny uiszczonej za bilet wstępu lub karnet. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkodę przenoszącą jednostkową cenę biletu lub karnetu uiszczoną przez uczestnika z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu Festiwalu.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Festiwalu (w szczególności artystów występujących podczas wydarzeń Festiwalu) z przyczyn od niego niezależnych.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu wydarzeń Festiwalu, w tym do zmiany godzin wydarzenia oraz miejsca, w którym ono się odbędzie.

5.     W przypadku zmiany daty, miejsca lub godziny wydarzenia w ciągu 48 h przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem tego wydarzenia lub w przypadku, gdy konieczność tej zmiana wynika z okoliczności, za które Organizator ponosi odpowiedzialność, uczestnik może domagać się zwrotu odpowiednio całości lub części ceny uiszczonej za bilet wstępu lub karnet. Posiadacz karnetu nie może domagać się zwrotu ceny uiszczonej za karnet, o ile wydarzenie odbyło się w czasie obowiązywania karnetu.

6.     Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

7.     Organizator informuje, że wydarzenia Festiwalu odbywają się w strefach głośnego dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu i zaleca korzystanie ze słuchawek lub zatyczek wygłuszających dźwięk. Podczas wydarzeń mogą być używane światła stroboskopowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone mogą być osoby chore na epilepsję, kobiety w ciąży i dzieci. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku oddziaływania głośnego dźwięku i świateł stroboskopowych. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniach Festiwalu na własne ryzyko ze świadomością, że przebywanie w strefach głośnego dźwięku może powodować trwałe lub czasowe uszkodzenie słuchu.

 

§ 6 SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE.

1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale III pkt. 2 c) albo w rozdziale IV pkt. 10 Regulaminu;

b. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Wydarzenia;

c. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony (środków przymusu bezpośredniego) w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych, Informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 20 ust. 2 i 3 Ustawy oraz art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.);

d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

e. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

2. Służby Porządkowe lub Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem

 

§ 7 REKLAMACJE.

1.     Wszelkie skargi, uwagi i reklamacje można składać w terminie 7 dni od zakończenia Festiwalu osobiście w biurze festiwalowym lub korespondencyjnie:

na adres mailowy: [email protected]

pocztą na adres: ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków

2.     Organizator rozpoznaje prawidłowo złożone reklamacje w terminie 14 dni roboczych. 

3.     Warunkiem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej.

4.     Naruszenie zasad porządkowych wskazanych w § 4 regulaminu, a także odmowa wstępu na teren wydarzeń Festiwalu w przypadkach wskazanych w § 2 ust. 4-6, nie uprawniają do żądania zwrotu ceny uiszczonej za bilet lub karnet.  

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

2.     O nadaniu miana Partnera Festiwalu decyduje wyłącznie Organizator.

3.     Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu: www.unsound.pl oraz w biurze festiwalowym.

4.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 roku.